Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bedrijf, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woonstichting SSW. Statutair bestaat de Raad van Commissarissen uit 5 personen en is samengesteld op basis van kwaliteitsprofielen. De leden zijn generalisten, elk met een eigen inhoudelijke expertise, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De Raad van Commissarissen functioneert onafhankelijk en neemt het totaalbelang van de organisatie als uitgangspunt. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het reglement. De commissarissen worden voor 4 jaar benoemd en zijn voor één termijn hernoembaar, zie rooster van aftreden. Voor de werving, selectie en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen geldt dit reglement.

In 2016 zijn de functieprofielen voor de Raad van Commissarissen opnieuw vastgesteld:

De samenstelling van de Raad is als volgt:

drs. Harrie Bosch (voorzitter)
dhr. Egbert Dijkstra MRE MRICS (vice-voorzitter)
drs. Frank van Egeraat RC FRM
drs. Trudy Prins
drs. Marjo VisserNaar aanleiding van de Governance Code Woningcorporaties zijn er twee (niet verplichte) commissies ingesteld: