Goed bestuur

Aedescode
SSW is lid van Aedes. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. Door zich te binden aan de AedesCode laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De Governancecode is een integraal onderdeel van de AedesCode.

Governancecode
Vanaf 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht. Deze code is opgesteld door de Commissie Governancecode Woningcorporaties en geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. De code is gebaseerd op vijf principes.

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. 
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af. 
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen. 
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.


Goed bestuur en toezicht

De code schrijft regels voor over de Raad van Commissarissen.

Op 11 oktober 2016 is het Bestuursreglement Woonstichting SSW vastgesteld.
 
Op 11 oktober 2016 is het reglement voor werving, selectie en herbenoeming bestuurder Woonstichting SSW vastgesteld.

Op 12 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen de Visie op toezicht houden bij SSW vastgesteld.

Transparantie, integriteit en klokkenluidersregeling
Bekijk hier de Statuten, het Controlstatuut, de Procuratieregeling, het Treasurystatuut, het Investeringsstatuut en het goedgekeurde Reglement financieel beleid en beheer.
En lees het laatste bestuursverslag van Woonstichting SSW en het jaarverslag van de Klachtencommissie.

Integriteit is een wezenskenmerk van een maatschappelijke onderneming, zoals een woningcorporatie. Om de legitimiteit van het handelen en de autoriteit en rol van de corporatie in de samenleving op een voldoende niveau te houden is het van belang dat de corporatie integer gedrag vertoont. Daarom heeft SSW integriteitsbeleid opgesteld voor iedereen die in naam van SSW in actie komt. In onze folder bij twijfel niet inhalen kunt u ons integriteitsbeleid lezen. Naast het integriteitsbeleid heeft Woonstichting SSW sinds oktober 2009 een klokkenluidersregeling.

Overige statuten, reglementen en regelingen
Aanbestedingsbeleid
Sloopreglement