Privacystatement

SSW verhuurt, verkoopt en beheert woningen in de zes kernen van de gemeente De Bilt. Als u een woning wilt huren of kopen, dan heeft SSW persoonsgegevens van u nodig. SSW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegeven. Uw privacy nemen wij daarbij heel serieus en wij hanteren een strikt privacybeleid. Graag informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Ook vinden het belangrijk u te informeren over uw rechten hierin.

Onze uitgangspunten met betrekking tot uw privacy:

 • De persoonsgegevens die wij van u vragen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst. Deze gegevens zijn met uw (uitdrukkelijke) toestemming verkregen. 
 • SW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om deze te beschermen.
 • SSW houdt zich strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. 
 • SSW heeft voldaan aan de meldplicht van de gegevensverwerking zoals deze is beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.
  We hebben een officiële melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding is opvraagbaar via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
SSW heeft persoonlijke informatie van u nodig voor:

 • De huur- of koopovereenkomst uitvoeren
 • Betalingen doen
 • Vorderingen innen (inclusief de eventuele overdracht aan derden)
 • Onderhoud en reparatie van het gehuurde
 • Behandelen van geschillen
 • Accountantscontrole 
 • Activiteiten van intern beheer
 • Uitvoeren of toepassen van de Nederlandse wet


De website van SSW
Op onze website verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren.
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor onderzoek en uitvoeren van analyses, met als doel onze diensten en de website te verbeteren.
Daartoe verwerken wij op onze websites de volgende gegevens van u:

 • Aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres en/of een telefoonnummer. Deze gegevens vragen wij van u op sommige onderdelen van onze website.
 • Uw surf- en klikgedrag: informatie over uw bezoek aan onze website, inclusief de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt.
  Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie, die u browser verzendt naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en taal van de browser, het tijdstip van uw bezoek en hoe u op onze website terecht bent gekomen.


Gegevens aan derden
In sommige gevallen vertrekken wij uw gegevens aan derden. Dit zijn enkel partijen, die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoer van werkzaamheden of derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij deze werkzaamheden.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken dan alleen uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden.
Wij hebben de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Ook zijn wij op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt hierbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Deze gegevensuitwisseling vindt plaats binnen de wettelijke kaders en omvat nooit meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk.

In alle andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

E-mail disclaimer
"Dit bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. De werkgever van de afzender kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien."

"This message and any files transmitted with it may contain confidential information and is solely intended for the addressee(s). Any unauthorized disclosure or actions taken in reliance on it are forbidden. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender.The employer of the sender does not guarantee that the information sent and/or received is correct and does not accept any liability for damages related thereto."