Belangenhouders

SSW definieert belangenhouders als volgt: Instellingen en groepen van mensen die - maatschappelijk of als groep - direct of indirect belang hebben bij de inhoud van de doelen die SSW nastreeft, omdat zij SSW nodig hebben voor het realiseren van hun eigen doelen, dan wel afhankelijk zijn van de realisatie van de doelen door SSW.

Belangenhoudersdialoog
Een van de onderdelen van de AedesCode is Beleidsbeïnvloeding door Belanghebbenden. De dialoog met de belangenhouders is 9 februari 2010 voor de eerste keer georganiseerd. Aan de hand van ingebrachte stellingen is de discussie gevoerd over dilemma’s en vraagstukken die zich in onze praktijk voordoen. In gesprek met SSW; Om samen het verschil te maken geeft een weergave van de besproken thema’s.

Als maatschappelijke organisatie heeft SSW een scala van belangenhouders die in meer en mindere mate mede bepalend zijn voor het oplossen van de lokale volkshuisvestingsvraagstukken. Zij zijn betrokken door hun functie bij de lokale overheid, zorg, welzijn, maatschappelijke instellingen of zijn relatie van SSW door het uitoefenen van hun taak, zoals bijvoorbeeld de media.