Inkomensberekening

Waarom inkomen opgeven? Als u op zoek bent naar een sociale huurwoning kunt u zich inschrijven bij WoningNet. Bij inschrijving wordt gevraagd naar uw inkomen. Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Uw inkomen wordt bij toewijzing van een woning gecontroleerd; bij een onjuist inkomen komt de woningaanbieding meestal te vervallen. Daarom is het belangrijk dat in uw inschrijving altijd uw juiste inkomen vermeld staat.

Wijzigingen kunt u zelf invoeren in uw inschrijving via www.woningnetregioutrecht.nl. Uw gegevens worden dan direct aangepast. U kunt ook een wijzigingsformulier aanvragen via het Klantcontactcentrum, tel. 0900 260 00 60 (€ 0,45 per gesprek).

Per 1 januari 2016 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 710,68. Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 35.739 (middeninkomens). De wet biedt ruimte om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 39.874. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. Als uw inkomen hoger is dan € 35.739/39.874, wijzen de corporaties u geen sociale huurwoning toe.

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en het huishouden van de woningzoekende. Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang bij woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur is.

Inkomenstoets
Bij toewijzing van de woning controleert de corporatie het door u opgegeven inkomen van uw huishouden. Hierbij gaat de corporatie uit van het verzamelinkomen van u en uw partner of andere meeverhuizende personen, niet zijnde kinderen. U toont dit verzamelinkomen aan met een van de volgende documenten:

  • Een inkomensverklaring over het jaar 2015. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen.

Op basis van deze gegevens berekent de corporatie uw verwachte inkomen van dit jaar (indexering).

Wanneer u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan afgeven, dan vragen wij u hun schriftelijke bevestiging hiervan te overleggen. In dat geval zal de corporatie u vragen om uw drie laatste salarisstroken of uitkeringsspecificaties.

Bent u zelfstandige? Dan hebben de corporaties een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde Winst- en Verliesrekening nodig over 2014 of 2015.

LET OP!
Wanneer uw inkomen in 2016 is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, dan wordt u gevraagd om dit te onderbouwen. Hierbij zijn drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties nodig en u wordt verzocht om een verklaring over uw vermogen af te geven.

LET OP! Wanneer uw inkomen is gestegen, dan kan de corporatie hier geen rekening mee houden. Ook niet wanneer u op een woning met een hogere huurprijs heeft gereageerd en u deze op basis van uw actuele inkomen wel zou kunnen betalen. De wet verhindert dit.

Daarnaast controleert de corporatie altijd of uw inkomen toereikend is om de woning te kunnen huren.

Als u de vereiste inkomensgegevens niet binnen de door de corporatie gestelde termijn kunt aanleveren, dan komt de woningaanbieding te vervallen.

De corporatie zal u vragen een verklaring te ondertekenen waarin staat hoe uw huishouden is samengesteld en dat u de juiste inkomensgegevens heeft verstrekt.

Hoe geeft u uw inkomen op in uw inschrijving?
Op het inschrijfformulier vult u van alle leden van uw huishouden die meeverhuizen naar een nieuwe woning het volledige inkomen in. Ga hierbij uit van de inkomensgegevens die de corporatie gebruikt voor de inkomenstoets.

Neem bij een inkomensverklaring het bedrag over dat bij “belastbaar loon” of “verzamelinkomen” is opgenomen. (Neem bij een aanslag Inkomstenbelasting het bedrag over dat bij “verzamelinkomen” staat vermeld.) Wanneer het inkomen van uw partner of kinderen onderdeel uitmaakt van dit inkomen, houdt u hier dan rekening mee en vul dit apart in.

Het inkomen van een partner telt altijd mee1 , ook al voert u op dit moment nog geen duurzame gemeenschappelijke huishouding. Ook het volledige inkomen van inwonende kinderen vult u in. Dit is uitsluitend ten behoeve van de huurtoeslagberekening op de website van WoningNet. Het systeem berekent automatisch de inkomensvrijstelling voor inwonende kinderen jonger dan 23 jaar, die geldt bij de huurtoeslag (€ 4.773,- per kind voor 2016). U dient eveneens het inkomen van overige meeverhuizende personen in te voeren.

Wanneer u geen Inkomensverklaring of aanslag Inkomstenbelasting kunt krijgen en uw inkomen berekent aan de hand van uw meest recente salarisstrook: Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon op uw laatste salarisstrook staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u een vaste vergoeding voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten bij uw loon? Tel deze dan bij uw maandloon op. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomsten uit uw vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens ligt bij op.

Na invulling van de inkomens worden deze bij elkaar opgeteld tot een totaalinkomen van uw huishouden. Zo kan de website berekenen of de woning voor u betaalbaar is, u huurtoeslag kunt krijgen of dat u teveel verdient om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Voor het bepalen of u op sociale huurwoningen mag reageren wordt het inkomen van kinderen niet meegerekend.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 030 220 58 33. Op vrijdags zijn we tot 12:00 uur bereikbaar.

Voor vragen over uw inschrijving bij WoningNet kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 260 00 60 (€0,45 per gesprek).

________________
1 Indien één van de partners een bijstandsuitkering heeft, komt deze uitkering meestal te vervallen als de partner over voldoende inkomen beschikt. In zo'n geval telt alleen het inkomen van de partner die geen uitkering heeft.